Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Insta Group Oy (ml. tytäryhtiöt)
  Sarankulmankatu 20
  33900 Tampere
  020 771 7111

  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Johanna Syrjä, henkilöstöpäällikkö (Insta Group Oy)

  Hakemusta ja työnhakua koskevat tiedustelut tulee osoittaa ensisijaisesti rekisteristä vastaavan työnantajan eli rekisterinpitäjän nimittämälle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
 2. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
  Rekrytointeihin osallistuvat henkilöt käsittelevät henkilötietoja. Tapauskohtaisesti rekrytoinnissa voidaan käyttää kolmansia osapuolia kuten rekrytointikonsultteja ja asiantuntija-arvioijia.

  Rekisterin teknisenä alustana toimii LAURA™-palvelu, jonka toimittaja LAURA Rekrytointi Oy vastaa rekisterin teknisestä toteutuksesta ja toimii täten henkilötietojen käsittelijänä.
  LAURA Rekrytointi Oy on suomalainen palvelu, jonka sijaintipaikka on Suomi.
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa rekisterinpitäjän rekrytointi, jonka tavoitteena on hakijan ja työnantajan välinen työsopimus. Työsuhteen osalta (esim. sijaisuudet) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työsopimuksen mukaisten asioiden hoitaminen. (Yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1b.)
 4. Henkilötietojen vastaanottajat
  Osassa rekrytointiprosesseja on tarve lähettää henkilö soveltuvuusarviointiin, josta vastaa erikseen määrätty ulkopuolinen taho (rekisterinpitäjän sopimuskumppani). Tarvittavat tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) soveltuvuusarvioinnin tekoa varten luovutetaan soveltuvuusarvioinnin tekijälle. Rekisteröidylle ilmoitetaan erikseen tietojen luovutuksesta.
 5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  LAURA™-palvelun tietojen käsittelyyn käyttämät palvelimet sijaitsevat Suomessa. LAURA™-palvelussa olevaa tietoa ei käsitellä LAURA Rekrytointi Oy:n toimesta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.
 6. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys
  Palveluun kerätään pääosin rekrytoinnissa tarvittavia tietoja, jotka käyvät ilmi rekrytoinnissa käytetystä työnhakulomakkeesta ja jotka saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kerättävät tiedot ovat useimmiten seuraavat:
  • Nimi- ja yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (tunnistamista ja viestintää varten)
  • Sukupuoli ja -syntymäaika (rekrytoinnin kehittämiseen tähtäävää tilastointia varten)
  • Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot (esim. työkokemus- ja koulutustausta, kielitaidot ja muu osaaminen)
  • Liitetiedostot (esim. CV, hakemus, työnäyte, kuva)
  • Rekrytointiprosessin aikana muodostuvat tiedot kuten sähköpostiviestit, tekstiviestit ja tallennettavat tiedostot
  • Työnantajan tekemät luokittelut ja muistiinpanot

  Näiden lisäksi tietoja voidaan kerätä seuraavissa tapauksissa:
  • Vastaanottajan sähköpostiosoite, jos työpaikkailmoituksesta lähetetään vinkki “Kerro kaverille”-toiminnolla.
  • Vastaanottajan sähköpostiosoite ja käytetyt hakuehdot, jos avoimista työpaikkailmoituksista tilataan automaattinen ilmoitus “Hakuvahti”-toiminnolla.

  Valittujen henkilöiden (esim. työntekijät ja sijaiset) osalta palveluun voidaan tallentaa tietoja, joita tarvitaan työsuhteeseen kuuluvien tehtävien ja velvoitteiden kuten palkanmaksun suorittamiseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötunnus, tiedot voimassa olevista luvista ja pätevyyksistä sekä pankkitilin numero palkanmaksua varten.
  Hakemukset säilyvät palvelussa 550 vuorokautta hakemuksen lähettämisestä tai viimeisestä päivityksestä. Tietoja voidaan käsitellä palvelussa tätäkin kauemmin esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity on valittu organisaatioon työntekijäksi tai sijaiseksi.
 7. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterinpitäjä vastaa, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

  Palveluntarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin (LAURA™-palvelu) tallennettujen tietojen teknisestä suojauksesta, johon kuuluvat esim. palvelun sisäinen tietoturva, kulunvalvonta, ohjelmistojen tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi. Palvelun tietoturvaa testataan sisäisten testien lisäksi myös kolmannen osapuolen tekemillä tietoturvatarkistuksilla.

  Palvelun ja käyttäjän selaimen välinen tietoliikenne on aina suojattu vahvalla salauksella.
  Pääsy palveluun on vain nimetyillä henkilöillä, joiden työtehtäviin rekrytoinnista vastaaminen kuuluu.
 8. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeudet omiin tietoihinsa. Oikeuksien toteuttaminen tapahtuu lähtökohtaisesti sähköisesti LAURA™-palvelun hallintaliittymän avulla. Hallintaliittymään kirjaudutaan hakemuksen tallentamisen yhteydessä muodostuneilla käyttäjätunnuksilla. Seuraavassa tarkempi selostus rekisteröidyn oikeuksista:

  Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu kirjautumalla palvelun hallintaliittymään. Mikäli tietojen tarkastaminen hallintaliittymän kautta ei ole mahdollista, voi rekisteröity osoittaa kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle. Tarkastaakseen omat henkilötietonsa, rekisteröidyn tulee käydä täyttämässä henkilökohtaisesti Insta Group Oy:n Tampereen toimipaikan (Sarankulmankatu 20, 33900 Tampere) vastaanotossa tietopyyntölomake, jonka johdosta tiedot annetaan rekisteröidylle 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Tiedot tulee noutaa henkilökohtaisesti em. toimipaikasta. Pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä sekä tietopyynnön jättäessään, että tietoja hakiessaan.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu palvelun hallintaliittymässä. Mikäli tietojen oikaiseminen hallintaliittymän kautta ei ole mahdollista, voi rekisteröity osoittaa kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja koskevan virheen oikaisemista koskeva pyyntö on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen security.support@insta.fi.

  Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta (esim. lakiin perustuva valitusaika valintapäätöksestä). Tietojen poistaminen tapahtuu palvelun hallintaliittymässä. Mikäli tiedon poistamista ei ole mahdollista tehdä hallintaliittymän kautta, voi rekisteröity osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisen vaatimuksen tietojen poistamisesta.

  Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä tapahtuu palvelun hallintaliittymän kautta tai olemalla kirjallisesti yhteydessä rekisterinpitäjään.

  Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle.

  Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.
 9. Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka
  Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

  Palvelussa käytettäviä analytiikkatyökaluja (Google Analytics) käytetään palvelun käyttöä koskevien tilastojen ja analytiikan laatimiseksi ja palvelun kehittämiseksi.
 10. Evästeet
  Palvelun ja sen analytiikan toteuttamisessa käytetään evästeitä. Evästeiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen voi kuitenkin johtaa palvelun toimimattomuuteen.